જય સ્વામિનારાયણ.

તમારામાં આંધળો વિશ્વાસ રાખનારને,
એપ્રિલફૂલ ન બનાવતા.....

-Sonalpatadia Soni

વિશ્વ ચકલી દિવસ.