×

નથી હોતા લાગણીના હિસાબ
છતાં સબંધમાં નાદાર જાહેર !!

❛જિંદગી પણ આવી જ છે સાહેબ...

એક ને ખુશ રાખવા જતા
બીજા નિરાશ થઇ જાય છે,
બધાનું ધ્યાન રાખવા જતા
ખુદનું મન હતાશ થઇ જાય છે.❜

Read More

વિચારું છું કે...

હવે ના વિચારું કંઈ પણ...