.

"રોકાઈ જઈશ એને જોઈને તે જાણે છે મને...


એટલે જ તો દર વખતે નજરોથી બાંધે છે મને...!!"❣️

"પ્રણયની કથામાં ક્યાં કશું રહે છે છાનુ???....


ગામ આખું પ્રુફરીડિંગ કરી ને ઉકેલે છે : એક એક પાનું....!!"❣️

ના થવો જોઈએ, એવો એક વહેમ થઈ ગયો,

એક રૂમાલ ને પરસેવા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો...🌹

બહારथी જે દેખાય છે ઍ તો ઝલક હોય છે
અંદરथी તો દરેક માણસ અલગ હોય છે...!
Good morning