ખબર નથી શું લખું છુ, પણ હા જરૂર કંઈક તો લખું છું...