પરિચયઃ જન્મ સ્થળઃ ૧૦ ઑક્ટોબર ૧૯૩૦ (૧૦-૧૦-૧૯૩૦) અમદાવાદ શૈક્ષણીક કારકીર્દીઃ પ્રાથમિક,માધ્યમિક અમદાવાદ.કૉલેજ એમ જી સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યુટ અમદાવાદ. કાર્ય ક્ષેત્રઃ ૧૯૫૬ થી ૧૯૮૮ ' ધી અતુલ પ્રોડટ્સ લિમિટેડ 'વલસાડ ખાતે ,પ્રોડક્ષન કેમીસ્ટ, સીની. એક્ઝીક્યુટીવ , આસી સેફ્ટી ઑફીસર' તરીકે નિવૃત્ત.(૧૯૮૮) ઈતર પ્રવૃતિઃસર્વિસ દરમ્યાન સંસ્થાની સાંકૃતિક,સામાજીક સંસ્થાઓ 'ઉદય ' ઉત્કર્ષ ' 'વિજ્ઞાન મંડળ ' 'નૂતન કન્ઝ્યુમર્સ કૉ-ઑપરેટીવ સોસાયટી ' વગેરેમાં માનદ મંત્રી તરીકે સેવા. હાલ નિવૃતઃ છેલ્લા દસ વર્ષથી (૨૦૦૯થી) ન્યુ જર્સી ખાતે રહુ છું.

👆👆👆👆👆👆
This video is being shown in Cinema Halls in place of the National Anthem. The tune is that of the National Anthem but the visuals are totally different.

What a concept ....

This advertisement is already a big hit in social media in less than 24 hours of its launch ...

Superb work and great message.👇🏿

Read More
epost thumb

“The woods are lovely, dark and deep,
but I have promises to keep
And miles to go before I sleep, and
miles to go before I sleep “
- Robert Frost

“રૂડા છે આ વન, શા શ્યામ ઊંડાં;
કિન્તુ મારે કંઇક કંઇ છે વાયદા પૂરવાના
ને જાવાના કોશ કૈં નીંદ પહેલાં
ને જાવાના કંઇક કંઇ રે કોશ હા નીંદ પહેલાં”
અનુવાદક: ‘સુંદરમ’
નોંધ:- નેહરુની પ્રિય કડી

Read More

” હે પ્રભુ ! મારા આ માનનીય
જીવનનાં બાકી રહેલા વર્ષો
સદ્ - દિશામાં વાપરી શકું એ
માટે સદ્બુધ્ધિ આપ 🙏”

Few months after 26/11, Taj group of Hotels
launched their biggest tender ever, for remodeling all their Hotels, in India and abroad. Some of the companies who applied for that tender were Pakistanis. To make their bid stronger, two big industrialists from Pakistan visited Bombay House ( Head office of Tata ) in Mumbai, without an appointment, to meet up with Ratan Tata, as he was not giving them any prior appointment. They were made to sit at the reception of Bombay house and after a few hours a message was conveyed to them that Ratan Tata
was busy and would not meet anyone without an appointment.
Frustrated, these two Paki industrialists went to Delhi and thru their High Commission met up with a Minister. The minister Anand Sharma immediately called up Ratan Tata requesting him to meet up with the two Paki
Industrialists and consider their tender "enthusiastically ". Ratan Tata replied..."you could be shameless, I am not" and put the
phone down. Few months later, when Pakistani government placed an order for Tata Sumo's to be imported into Pakistan, Ratan Tata refused to ship even a single vehicle to that country.
This is the respect and love for motherland that Ratan Tata has. Something that our current Politicians should learn from. Hats off to you sir..
Awake, Country men, the Nation is above everything else.

👍✌ Pl circulate if u approve Mr Ratan Tata's Behaviour👏

Read More

*Don’t know why dad is always lagging behind (compared to mom)*’.

1. Mom carries for 9 months, dad carries for 25 years, both are equal, still don’t know why dad is lagging behind.

2. Mother works without pay for the family, dad spends all his pay for the family, both their efforts are equal, still don’t know why dad is lagging behind.

3. Mom cooks whatever you want, dad buys whatever you want, both their love is equal, but mom’s love is shown as superior. Don’t know why dad is lagging behind.

4. When you talk over the phone, you want to talk to mom first, if you get hurt, you cry ‘mom’. You will only remember dad when you need him, but did dad ever feel bad that you don’t remember him the other times? When it comes to receiving love from children, for generations, we see that dad is always lagging.

5. Almirah will be filled with colorful sarees and many clothes for kids but dad’s clothes are very few, he doesn’t care about his own needs, still don’t know why dad is lagging behind

6. Mom has many gold ornaments, but dad has only one dhoti with gold color border.

7. Dad works very hard to take care of the family, but when it comes to getting recognition, he is always lagging behind.

8. Mom says, we need to pay college tuition this month, please don’t buy a saree for me for the festival. When children enjoy their favourite dish and don’t leave anything for dad, he just eats rice with pickle that day. Both their love is equal, still don’t know why dad is lagging behind.

9. When parents become old, children say, mom is at least useful in taking care of household chores, but they say, dad is useless.

Dad is *behind (or ‘at the back’ )* because he is the backbone for the family. Because of him, we are able to stand erect. Probably, this is the reason why he is lagging *behind*.

Read More

લાગણીઓ છલકાય જેની વાતમાં
એક બે જણ હોય એવા લાખમાં

ખૂબ મોંઘા ખજાના જોયા છે
વિચિત્ર પણ જોયા છે
ઊર્મિમાં પલળતા માણસ હોય એવા
અંદરથી કોરાકટ્ટ પણ જોયા છે.

"અહિંસક ગાંધી ક્યારેક હિંસાની તરફદારી કરે છે."

'યંગ ઈન્ડિયા'ના તા. ૧૧-૮-૧૯૨૦ના અંકમાં
પ્રગટ થયો હતો, જેમાં ગાંધી કહે છેઃ

“હું ચોક્કસ માનું છું કે,જ્યાં કેવળ કાયરતા
અને હિંસા વચ્ચે જ પસંદગી કરવાની હોય ત્યાં
હું હિંસાની સલાહ આપું. હિન્દુસ્તાન પોતાના
અપમાનનું લાચાર બનીને સાક્ષી બને અથવા
રહે તેના કરતાં તે પોતાની આબરૂ જાળવવા
શસ્ત્રોનો આશ્રય લે એમ હું ઈચ્છું"

વાચન- વિશેષ
ડંકેશ ઓઝા
ગાંધીગાથા"
"અખંડ આનંદ" જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ માંથી સાભાર

Read More