પરિચયઃ જન્મ સ્થળઃ ૧૦ ઑક્ટોબર ૧૯૩૦ (૧૦-૧૦-૧૯૩૦) અમદાવાદ શૈક્ષણીક કારકીર્દીઃ પ્રાથમિક,માધ્યમિક અમદાવાદ.કૉલેજ એમ જી સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યુટ અમદાવાદ. કાર્ય ક્ષેત્રઃ ૧૯૫૬ થી ૧૯૮૮ ' ધી અતુલ પ્રોડટ્સ લિમિટેડ 'વલસાડ ખાતે ,પ્રોડક્ષન કેમીસ્ટ, સીની. એક્ઝીક્યુટીવ , આસી સેફ્ટી ઑફીસર' તરીકે નિવૃત્ત.(૧૯૮૮) ઈતર પ્રવૃતિઃસર્વિસ દરમ્યાન સંસ્થાની સાંકૃતિક,સામાજીક સંસ્થાઓ 'ઉદય ' ઉત્કર્ષ ' 'વિજ્ઞાન મંડળ ' 'નૂતન કન્ઝ્યુમર્સ કૉ-ઑપરેટીવ સોસાયટી ' વગેરેમાં માનદ મંત્રી તરીકે સેવા. હાલ નિવૃતઃ છેલ્લા દસ વર્ષથી (૨૦૦૯થી) ન્યુ જર્સી ખાતે રહુ છું.

અગત્યની ઉપયોગી માહિતી 👇🏿

History of Parsippany

આપણા લોકલ માર્કેટમાં “ દરેક વસ્તુ
“એક એક આનામાં” ફેરિયાઓ વેચતા તેમ પારસી લોકો એ દરેક વસ્તુ એક એક પેની (પેન્સમાં) બીઝનેસ શરૂ કરી માર્કેટ કેપ્ચર કરી લીધું. આથી સસ્તું જોતું હોય તો “પારસી પેની” જાઓ આ ઉપરથી આ એરીઆનું નામ બન્યું 😂

Read More

This is from Dr. Geetha Krishnaswamy, Please give your 2min and read this:-

1. Let’s say it’s 7:45pm and you’re going home (alone of course) after an unusually hard day on the job.

2. You’re really tired, upset and frustrated.

3. Suddenly you start experiencing severe pain in your chest that starts to drag out into your arm and up in to your jaw. You are only about five km from the hospital nearest your home.

4. Unfortunately you don’t know if you’ll be able to make it that far.

5. You have been trained in CPR, but the guy who taught the course did not tell you how to perform it on yourself.

6. HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE?
Since many people are alone when they suffer a heart attack without help, the person whose heart is beating improperly and who begins to feel faint, has only
about 10 seconds left before losing consciousness.

7. However, these victims can help themselves by coughing
repeatedly and very vigorously. A deep breath should be taken before each cough, and the cough must be deep and prolonged, as when producing sputum from deep inside the chest.

A breath and a cough must be repeated about every two
seconds without let-up until help arrives, or until
the heart is felt to be beating normally again.

8. Deep breaths get oxygen into the lungs and coughing
movements squeeze the heart and keep the blood circulating. The squeezing pressure on the heart also helps it regain normal rhythm. In this way, heart attack victims can get to a hospital.

9. Tell as many other people as possible about this. It could save their lives!!

10. A cardiologist says If everyone who gets this mail
kindly send it to 10 people, you can bet that we’ll save at least one life.

11. Rather than sending jokes, please..contribute by forwarding this mail which can save a person’s life….

12. If this message comes around you ……more than once…..please don’t get irritated……U need to be happy that you have many friends who care about you & being reminded of how to tackle….Heart attacks….AGAIN…

From:
DR.N Siva
(Senior Cardiologist)

Copy and paste...
U might save lives..😊
Pls don't mind repetition☺

Read More

Astro world war III

V.V.IMP message from Supreme Court.
This is definitely going to save ur money..

Dear All,

This is to inform you that medicines are prescribed (by doctors) by brand name & not by the generics (Ingredients). Hence we end up paying more money for the same medicine.

Follow these few steps to know more & start saving on your medical bills.

1. Simply go to www.Manddo.com (Medicines and Doctors online) go to medicines secton

2. Search the medicine name

3. Type the medicine name which you are using (e. g. Lyrica 75mg (Pfizer company)

4. It will show u medicine company, prices and Ingredients

5. Now main point CLICK ON 'SUBSTITUTE'

6. Don't be surprised to see that same drug is available at very low cost also. And that to,.. by other reputed manufacturer. e. g. Lyrica by pfizer is for Rs. 768.56 for 14 tab (54.89 per tab). Whereas same drug by Cipla (Prebaxe) is available ONLY @ Rs. 59.00 for 10 tab (5.9 per tab)

Please don't delete without forwarding.

Forward to all the contacts in your phone book.

Let the move by Supreme Court benefit everyone...

There was a big lobby by Pharma companies to stop generic medicines. But court kept the interest of common man and the medical need.

"Kindness Costs Nothing" - please share it with your groups
I am sharing as received.....

Read More

*A Serious Alert* ... According to intelligence reports A distraught and frustrated Pakistan, since it is incapable of attacking India in a direct war, is seeking Chinese help to cause the following damage,/ disturbance in India ... *Please read this carefully and take proper care to safeguard your family from any kind of health or other problems*...
1.A different kind of crackers that produce smoke to cause Asthma in people who inhale that smoke.
2.Besides these crackers are also designed to produce Carbon Monoxide to cause breathing difficulty in people.
further, China is reportedly producing decorative coloured electric bulbs and serial bulbs with a high content of Mercury. The light produced / emitted by these bulbs can be highly injurious and cause vision -related disturrbances in persons exposed to the light, especially children.
*China is planning to flood the Indian market with these dangerous products considering the festive season ahead from Janmashtami till Diwali and Christmas*.
The public are advised to consider the above mentioned information seriously in their own interest and *totally avoid purchasing any and all such products Made in China*.
This measure is very essential for the well being of all Indians ...
*The Citizens are hereby requested to forward and propagate this serious alert to the maximum extent possible among contacts, friends and relatives to safeguard the people as well as the economy of the country* ...
*Jai Hind*

From : Biswajit Mukherjee,
Senior Investigation Officer,
The Home Ministry
( Ministry of Home affairs)
Government of India
🇮🇳 🙏 👆🏽

Read More