×

....જે કૃષ્ણએ આખો *ગોવર્ધન પર્વત*ટચલી આંગળીએ ઉપાડી લીધો, એ જ કૃષ્ણ *વાંસળી* બે હાથે પકડે છે. _બસ આ જ ફરક છે *"પરાક્રમ"* અને *"પ્રેમ"*

"જીવવાની રીત...", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"એક આમ આદમી... મનોહર પરિકર....", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"" પરસેવો "...", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"પગથિયું...", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More