હું ઉપેન ઝાલા દર્દ ને શબ્દ નું રુપ આપુ છું.

तूफान में किश्तियां डूब जाती है,
अहंकार में हस्तियां डूब जाती है.
|| शुभ प्रभात || जय हिन्द ||

उदय किसी का भी अचानक नहीं होता,
सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है।
|| मंगल प्रभात || जय हिन्द ||

मदद एक ऐसी घटना है
करे तो लोग भूल जाते है
और न करें तो लोग याद रखते है।
|| शुभ प्रभात || जय महादेव ||

ખબર ક્યાં હતી મને
કદર મેળવવા માટે કફન પહેરવું પડશે.
ઉપેન

जिस प्रकार आज लगाया गया छोटा सा पौधा भविष्य में विशाल वृक्ष बनता है,
उसी प्रकार वर्तमान में किये गए हर छोटे प्रयास भविष्य में बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं..!
|| शुभ प्रभात || जय हिन्द ||

Read More

झूठे व्यक्ति की ऊँची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है,
परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है।
|| शुभ प्रभात || जय बजरंगबली ||

Read More

हार जाना ग़लत नहीं है,
हार मानना ग़लत है।
|| शुभ प्रभात || जय हिन्द ||

गलतियों से न सीखना ही
एकमात्र गलती होती है।
|| मंगल प्रभात || जय माताजी ||

कुछ लोग तो बस ये बताने में लगे रहते हैं कि हमारे अन्दर क्या कमी है,
क्योंकि ये लोग हमारी अच्छाइयों से घबराते हैं.
|| शुभ प्रभात || जय महादेव ||

Read More

અહીં કોણ મારુ અહીં કોણ સારું
અહીં તો સ્વાર્થ હોય તો બધું સારું.
ઉપેન