શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું પંક્તિઓ ને સીમા નડે હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું...

    No Novels Available

    No Novels Available