શરબતના શરીફ મિજાજે મન મોહ્યું, સ્વાદની સરિતાએ શમણું જોયું,શરબતના સ્વાદની કમાલ તો જુઓ, કોઇએ કીધું શરાબ તો કોઇકે શરીફનું સરનામું કીધું.

    No Novels Available

    No Novels Available