આપણે આપણી જાતને જયાં ખોઈ પણ શકીએ અને શોધી પણ શકીએ તે જગ્યા એટલે "પુસ્તક" i like to reading...

વાત કેવળ એટલી છે જિંદગી.
તું મને બેહદ ગમી છે જિંદગી...

-Varsha Patel

ધબકાર(beat) કંઇક બીજાનો ને background કંઇક બીજાનું ⁉️🤔 આખરે 💓 📈સાચું કોનું??!!

-Varsha Patel

ખીલી છે નવલ્લવિત મૌસમ એક નવી શરૂઆત કર,
રોમ રોમ પ્રકાશિત થાય એવી વસંત જીવનમાં ભર..
ઉરઉમંગ આનંદની સોડમ પ્રસરાવી તુંજ કહે તુંજને,
આવ વસંત વ્હાલ થી કરું વધામણાં તારા મુજમાં..

Read More

ગમતું હોય છે લગભગ દરેક ને ગુલાબી ગુલાબ, પણ મને તો કૂણાં કૂણાં ગલગોટા એ જ મોહી છે ❤️😘😘

માણસ લાગે ત્યારે જ મજાનો,
જ્યાં હોય ગમતીલો સમયનો ખજાનો...

-Varsha Patel

અનંત આભ ને આંબવા થવું મારે પતંગ,
ને સાથે જ દોરી જેવું સાથી કોઈક સંગત...

પતંગ શીખવે છે કે આંબવું આભ ને,
ઘડીક સીધુંઉપર તો ઘડીક નીચે નમવું ને,
વળી ક્યારેક ગોળ ગોળ ઘૂમીને એક જ
ઠુમકા માં થઈ જવું એકદમ સ્થિર ને,
તો પણ અંતે તો કપાઈ ને ક્યાં હોયશું
એની પોતાને જ ન હોય કઈ ખબર...
આવું જ તો છે કંઈક જીવન આપણું!!!

Read More

ના એ દોસ્તજઈશ મારા શબ્દો પર,
જરૂરી નથી કે એ મારી જ હોય કહાની ,
હોય છે એ તો કયાંક ને ક્યાંક દરેકની,
અનકહી જુબાની હૈયામાં ધરબેલા શબ્દોની....💝

Read More