એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

તમે આવો અને હું તમને પ્રેમ કરું એ પ્રણય નથી,
પણ હું તમને પ્રેમ કરું ને તમે આવો એ પ્રણય છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

હૃદય ચીરાયા પછી જ લોકોને હૃદયની વાત ગમે છે,
શાયદ એટલે જ મારી રચના પરણિતને વધુ ગમે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

તું હોય મારી સાથે તો આખું જીવન જ સુંદર છે,
બાકી તારા વગર આ જીવન પણ ક્યાં સુંદર છે?

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

સફરમાં સાથી તો ઘણાં બધાંને મળ્યાં,
પણ મનપસંદ તો બહુ ઓછાંને મળ્યાં.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

તમે થોડાં મળો ખાનગીમાં,
              આમ જાહેરમાં પ્રેમ ના થાય,
તમે થોડાં મળો અંગતમાં,
             આમ ભીડમાં પ્રણય ના થાય.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

માત્ર તારી 'હા' થી જ પ્રણય નથી મને,
તારી 'ના' થી પણ  પુષ્કળ પ્રેમ છે મને.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

હજી અકબંધ છે તારા પ્રત્યેનો પ્રેમ મારા હૃદયમાં,
તું આવીશ એક દિવસ એ આશ છે મારા હૃદયમાં.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

હાથમાં રહેલું ગુલાબ ધરા પર પડયું,
બીજું કંઈ ના થયું, ફક્ત હૃદય તૂટયું.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

તું આવે તો મારું મકાન આવાસ બને,
નહિતર માત્ર મકાન એ મકાન જ રહે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#આવાસ