એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

પરિચિત વ્યક્તિથી થયેલો પ્રેમ તો સિમિત હોય છે,
જ્યારે અપરિચિત વ્યક્તિથી પ્રેમ જિજ્ઞાસુ હોય છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

તારા વગરની સવાર...
એટલે ચા વગરની સવાર.

તારા વગરની બપોર...
એટલે છાયા વગરની બપોર.

તારા વગરની સાંજ...
એટલે બાગ વગરની સાંજ.

તારા વગરની રાત...
એટલે ચાંદ વગરની રાત.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

જ્ઞાન આપીને,
ભગાડે અજ્ઞાનને,
તે શ્રેષ્ઠ ગુરુ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

કોણે કહ્યું કે સ્ત્રી શૃંગારોથી શોભે છે?
સ્ત્રી પર તો શૃંગારો જ સ્વયં શોભે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

તમે મારા ડોક્ટર ને હું તમારા ઇશ્કનો મરીજ,
હવે ઈચ્છા તમારી કે તમે ઇશ્ક કરો કે ઇલાજ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

ઈચ્છા તો છે તારા હોઠ સુધી આવવાની મારી,
તારા હૃદયમાં તો પહેલેથી જ છે હાજરી મારી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

તું મળી જાય તો જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં મારી ઉન્નતિ છે,
અને તારા વગર તો સફળતામાં પણ કંઈક અધૂરાશ છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#ઉન્નતિ

Read More

આમ તો સંસારમાં માણસને ઘણું બધું નથી મળતું,
પણ દુઃખ એનું વધુ છે જે ચાહવા છતાં નથી મળતું.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

આ સંસારમાં પહેલો પ્રેમ કોઈને મળ્યો નથી,
એટલે જ તો રાધાને પણ શ્યામ મળ્યો નથી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'