એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

 સંસારમાં ફૂલો તો બધાં જ સુંદર છે,
પણ તમારાથી વધુ એ ક્યાં સુંદર છે?

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

મારાથી વધુ,
ચાહે છે તમને આ,
મારું હૃદય.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

પ્રેમમાં સફળતા બહું ઓછી મળે છે,
જ્યારે નિષ્ફળતાઓ પુષ્કળ મળે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

नींद में देखें हुए सपनें कभी भी साकार नहीं होते।
सपनें वहीं पूरे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।।

कल्पेश वासाणी 'मीत'

Read More

એક બિસ્કિટને 'ચા'થી ચાહત થઈ,
પછી એને 'ચા'થી મળવાની ઈચ્છા થઈ.

ડૂબયો એ 'ચા'ની ચાહતમાં ખુશ થઈ,
પછી એની કાયા પળભરમાં નાશ થઈ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

☕ Happy International Tea Day ☕

Read More

કોઈ લેખક સુંદરતા વિશે અમથો જ નથી લખતો,
શાયદ! કોઈ સુંદર સ્ત્રીને જોયાં પછી જ લખે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

કિરદાર મારો મને જ ગમતો નથી,
જ્યારે તું મારી સાથે હોતો નથી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

એકાંતને માણવા પણ એક જણ જોઈએ,
એક જણ વગર એકાંત પણ અધૂરો લાગે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

મનાવતા મને નથી આવડતું ખોટી રીતે,
પણ પ્રેમ હું ચોક્કસ કરું છું સાચી રીતે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

સ્નેહની જ્યાં હાજરી હશે,
ત્યાં સમર્પણ ચોકકસ હશે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'