એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

मुझे छोड़कर जाने वाले लोग तो बहुत ही मिले,
पर लोटकर वापस आने वाले बहुत ही कम मिले।

कल्पेश 'मीत'

मैं आज भी तेरा ही हूँ पीछे मूड के देख जरा सा,
मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुने मुझे छोड़ा था।

कल्पेश 'मीत'

Read More

શબ્દોના પ્રેમમાં પડયો છું,'હું' તારા થકી,
જો તું કહે 'પ્રેમી' તો ગમે આ શબ્દ થકી.

કલ્પેશ 'મીત'

શબ્દોમાં જો તને શોધું તો તું નિબંધ છે, 
કાવ્યમાં તને શોધું તો તું કાવ્યસંગ્રહ છે.

લેખમાં તને શોધું તો તું વિશાળ ગ્રંથ છે,
ને મારામાં જો તને શોધું તો તું સ્વયં છે.

કલ્પેશ 'મીત'

Read More

આ સમુદ્રને કયાં ખબર છે?
કે કોઈ એની પણ દિવાની છે.

કલ્પેશ 'મીત'

લાગે છે કે આ ધરતીની પ્યાસ બુઝાણી નથી,
એટલે જ આ વરસાદ હજી સુધી જતો નથી.

કલ્પેશ 'મીત'

એક વાર લઈ જા મને એ તારી ખાસ દુનિયામાં,
મને જાણવું છે એવું શું છે 'ખાસ' એ દુનિયામાં.

કલ્પેશ 'મીત'

આસ્તિકને ઈશ્વર દરેક સ્થાને મળે છે,
નાસ્તિકને મંદિરમાં પણ મળતો નથી.

તું શોધે તો ઈશ્વર દરેક સ્થાને મળે છે,
ના શોધે તો હૃદયમાં પણ મળતો નથી.


કલ્પેશ 'મીત'

Read More

જે છે એવું જ,
દેખાડે છે બધાને,
એ છે દર્પણ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

એક નાનકડો સંદેશ...
જો સમજો તો તેમાં ઘણું બધું છે અને ના સમજો તો કશું જ નથી.