જન સેવા સંગઠન ગુજરાત પ્રમુખ -8485918882

श्री भैरव भूतों के राजा, बाधा हरत करत शुभ काजा. कालाष्टमी की आपको शुभकामनाएं