આમ તો આખી દુનિયાને છોડવા નું જીગર રાખું છું પણ તારાં થી દુર જવાની વાત મને કમજોર બનાવી દે છે.

❤️

? U

?????

?

?

?

?????

????