આમ તો આખી દુનિયાને છોડવા નું જીગર રાખું છું પણ તારાં થી દુર જવાની વાત મને કમજોર બનાવી દે છે.

🙂

🙂

💝

💕😊🤗😊💕

😊💕💕😊

💕😊💕

💓

❤️👁️👁️❤️