તમારા નામની જ ભરતી ને તમારા જ નામ ની ઓટ...ભલે હું ગમે તેટલું લખું પણ હંમેશા રેહશે તમારા વાહની ખોટ...

#kashhhh
🔥💞🔥

#mere_alfaaz
#aapki_yaad
🌧️❤️🌧️

😌🙏😌