" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

#આદર

કર્યો ના આપણે કુદરતનો આદર
લ્યો હવે ભોગવો કોરોનાનો કહર
#વિનય

#ઉદય

આવશે એક એવો સમય
થશે તારો મારો પ્રણય
દિલથી દિલનો થશે પરિચય
નવી નક્કોર પ્રેમકહાણીનો ઉદય

#વિનય

#પાસું
દયા ભાવ જેવું કશું નથી એવા લોકો
માંસાહાર કરવો લાગે સહજ એવા લોકો
કુદરતના પાસાનો જરા તો વિચાર કરો
હવે ડરો નહીં, મરો કોરોનાથી એવા લોકો
#વિનય

Read More

#પાસું
હોઠ પર મુસ્કાન ક્યાંથી લાવશું
દર વખત નિષ્ફળ છે પ્રેમનું પાસું
#વિનય

#પાસું
જીવન ભલે ચાલતું ત્રાંસુ
મહેનત આપણી જમા પાસું

#વિનય

#પાસું
જીવનની બસ આજ કઠનાઈ છે
પાસું બધે જ ઊંધું પડ્યું છે
#વિનય

#ઘોષણા
દિલના દરવાજે કોઈ ઘોષણા કરી ગયું
રગે રગમાં મારા એ ઉષ્ણતા ભરી ગયું
નક્કી કરી બેઠો તો કે પ્રેમ નહીં કરું
આ તો મારા પહેલા દિલને આગળ કરી ગયું
#વિનય

Read More

#ઘોષણા

ઈસ્છાઓ સૌની તૂટતાં તૂટતાં સંધાઈ ગઈ
વસ્તી ઉજાડવાની જે ઘોષણા થઈ હતી તે બંધ રહી

#વિનય