×

" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

  • (14)
  • 124
  • (24)
  • 289
  • (5)
  • 84
  • (9)
  • 145
  • (71)
  • 1.2k
  • (7)
  • 107
  • (6)
  • 72
  • (7)
  • 111
  • (7)
  • 53
  • (7)
  • 117