" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

  • (16)
  • 408
  • (37)
  • 2.2k
  • 399
  • 408
  • (83)
  • 1.8k
  • 357
  • 428
  • 342
  • 386
  • 427