" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

  • (15)
  • 138
  • (31)
  • 413
  • (7)
  • 100
  • (9)
  • 156
  • (79)
  • 1.2k
  • (8)
  • 115
  • (8)
  • 89
  • (7)
  • 114
  • (7)
  • 55
  • (7)
  • 126