×

હું વિપુલ પટેલ એક સિમ્પલ છોકરો અને સાથે એક શિક્ષક ક્યારેક નિરાંતની પળોમાં મારી કલમ થકી મારી કલ્પનાઓને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આ શબ્દોના દરિયામાથી મે પસંદ કરેલા થોડાક પણ શબ્દો જો આપને સ્પર્શ છે તો હુ પોતાને નસીબદાર માનીશ.

  • (58)
  • 498
  • (31)
  • 295
  • (176)
  • 1.5k
  • (74)
  • 612
  • (63)
  • 484
  • (55)
  • 546
  • (64)
  • 479
  • (53)
  • 534
  • (108)
  • 0.9k
  • (64)
  • 686
  • (38)
  • 579
  • (87)
  • 793
-