×

હું વિપુલ પટેલ એક સિમ્પલ છોકરો અને સાથે એક શિક્ષક ક્યારેક નિરાંતની પળોમાં મારી કલમ થકી મારી કલ્પનાઓને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આ શબ્દોના દરિયામાથી મે પસંદ કરેલા થોડાક પણ શબ્દો જો આપને સ્પર્શ છે તો હુ પોતાને નસીબદાર માનીશ.

  • (77)
  • 448
  • (80)
  • 450
  • (95)
  • 527
  • (107)
  • 774
  • (40)
  • 371
  • (214)
  • 1.8k
  • (118)
  • 830
  • (106)
  • 700
  • (70)
  • 630
  • (109)
  • 701