×

હું વિપુલ પટેલ એક સિમ્પલ છોકરો અને સાથે એક શિક્ષક ક્યારેક નિરાંતની પળોમાં મારી કલમ થકી મારી કલ્પનાઓને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આ શબ્દોના દરિયામાથી મે પસંદ કરેલા થોડાક પણ શબ્દો જો આપને સ્પર્શ છે તો હુ પોતાને નસીબદાર માનીશ.

  • (64)
  • 359
  • (70)
  • 409
  • (89)
  • 501
  • (102)
  • 752
  • (40)
  • 368
  • (201)
  • 1.7k
  • (113)
  • 810
  • (100)
  • 678
  • (68)
  • 619
  • (104)
  • 680