કાજલ ઓઝા વૈદ્ય નું વ્યાખ્યાન જૈન દર્શનમાં ભાગ ૧

Gujarati | 15m 50s | 4.8k Views

૨૧મી સદીમાં જૈન દર્શન કાર્યક્રમમાં કાજલ ઓઝા વૈદ્યની સ્પીચ

×
×
Vishesh Images