• ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • DOSTAAR | A STORY ABOUT FRIENDSHIP AND BEYOND

 • The Escape | Short Film

 • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • TIFFIN | What Lies Within

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • Happy Diwali | The Untold Story

 • Taras | Water Crisis

 • ESCAPE | No Budget Films

 • Ashq | Short film

 • BHAGINI | The infinite love

 • Saavitri | A Musical Gujarati Short Film

 • Rang - Zindagi ke - The Short film