• નિર્મલદાન ગઢવી ડાયરો

  • શૈલી પરીખ શાહ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

  • હસમુખ બારોટ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

  • सूफियाना सफर

  • ગુજરાતી સુગમ સંગીત

  • બલરાજ શાસ્ત્રી | વનરાજ શાસ્ત્રી | જુગલબંધી

  • કાજલ છાયા । ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત