• ગનુભાઈ ની ચા

  • बेब्स इन द वुड

  • जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नई

  • पार्क (मानव कौल)

  • ઓપન લેટર્સ

  • એક સ્થાયી મુસાફર

  • જીથરો ભાભો । નાટક । કાનજી ભુટા બારોટ લોકવાર્તા

  • કલ્પના મૃત્યુ

  • એકપાત્રીય પ્રસ્તુતિ

  • ટોટલ ફિલ્મી