• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • પ્રજ્ઞા વશી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • કાર્ટૂન - કલા મનોરંજન જ નહીં પણ ઉપચાર પણ

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ફોટોગ્રાફી - કચકડે મઢાતી રંગીન દુનિયાનું સત્ય

 • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ