• ડીઅર રિસ્પેકટેડ

 • मलाल | हिंदी शोर्ट फिल्म

 • મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • એક બહાનું આપીશ ?

 • The Real Hero | Short Film (ARMY)

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Anami - A Breakup Story

 • Aavshe ? - A short film

 • Contagious - The Short Film

 • बोनस | हिंदी शोर्ट फिल्म

 • EK CUP CHA

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Lonely sunset - Emotional Story Of A Father

 • The Lift | Short Film