• તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Broccoli Bridge | Janki Bodiwala | Dhaivat Mehta

 • ડીઅર રિસ્પેકટેડ

 • Zhal(झळ) | Marathi short film

 • Fit India | The Short Film

 • Aazad #Thats-me

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • ESCAPE | No Budget Films

 • મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • The Escape | Short Film

 • DOSTAAR | A STORY ABOUT FRIENDSHIP AND BEYOND

 • Anami - A Breakup Story

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • A Deadly Joker Fan | Hindi Short Film

 • तुम्हारी प्यारी गुड्डी

 • Kachra Luvs Dibba