• ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • zhal(झळ) | Marathi short film

 • Anami - A Breakup Story

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Broccoli Bridge | Janki Bodiwala | Dhaivat Mehta

 • Poor | A Short Film

 • The Last Selfie | India's Thriller Film

 • Wireless Connection | Short Film

 • Ice Cream Pighal Gayi | A Short Film

 • Ashq | Short film

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • Bikharne Se Pehle | A Short Film

 • Contagious - The Short Film

 • THE END SMOKE | SHORT FILM

 • Tainaat | Tribute To Indian Army

 • THE STRANGER ON THE BUS - Award Winning Short Film