• લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • ડૉ. મીહિર ઉપાધ્યાય (સાહિત્ય સરિતા)

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક