મહેરામણ અમારી નસે નસેમાં રક્ત બનીને ઊછળે છે. ખારા પાણીના અમે ખારવા એટલે હોડી, દરિયો અને માછલી અમારી જિંદગી અને આજીવિકા. પણ, આ વાંચન લેખનનો નસો સાહિત્યમાં ખેંચી લાવ્યો. ગુજરાતી સાહિત્યમાં હાલ દરિયાઈ વાર્તા કે સાહિત્ય ખૂબ ઓછું રચાઈ છે. ગુણવંતરાય આચાર્ય સાથે જાણે એ યુગ જ આથમી ગયો. મેં આ દરિયાઈ વાતોને મારી વાર્તામાં આવરી છે. કેટલીક વાર્તાઓ તમારો શ્વાસ અધ્ધર કરી દેશે, તો કેટલીક વાતો તમારી લાગણીને છંછેડી જશે. વાર્તાઓ વાંચી અભિપ્રાય અવશ્ય આપશો. અથવા vishnubhaliya430@gmail.com પર ઇમેઇલ પણ કરી શકો છો.

  • (13)
  • 129
  • (17)
  • 251
  • (9)
  • 98
  • (5)
  • 118
  • (17)
  • 211
  • (25)
  • 347
  • (19)
  • 293
  • (28)
  • 437
  • (12)
  • 205
  • (60)
  • 886