×

મહેરામણ અમારી નસે નસેમાં રક્ત બનીને ઊછળે છે. ખારા પાણીના અમે ખારવા એટલે હોડી, દરિયો અને માછલી અમારી જિંદગી અને આજીવિકા. પણ, આ વાંચન લેખનનો નસો સાહિત્યમાં ખેંચી લાવ્યો. ગુજરાતી સાહિત્યમાં હાલ દરિયાઈ વાર્તા કે સાહિત્ય ખૂબ ઓછું રચાઈ છે. ગુણવંતરાય આચાર્ય સાથે જાણે એ યુગ જ આથમી ગયો. મેં આ દરિયાઈ વાતોને મારી વાર્તામાં આવરી છે. કેટલીક વાર્તાઓ તમારો શ્વાસ અધ્ધર કરી દેશે, તો કેટલીક વાતો તમારી લાગણીને છંછેડી જશે. વાર્તાઓ વાંચી અભિપ્રાય અવશ્ય આપશો. અથવા vishnubhaliya430@gmail.com પર ઇમેઇલ પણ કરી શકો છો.

  • (9)
  • 86
  • (5)
  • 113
  • (15)
  • 200
  • (25)
  • 344
  • (18)
  • 287
  • (28)
  • 428
  • (12)
  • 196
  • (59)
  • 878
  • (64)
  • 1k
  • (21)
  • 665