to read more stories plz visit my blog at vrushalithakur.blogspot.com

प्रत्येक चेहऱ्याची एक कहाणी असते...
कोणाची खळखळणारी तर कोणाची विराणी असते...

- अक्षर तरंग