ખાલી આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ, જિંદગી તો ગમે ત્યાં થી શરુ થઈ શકે છે !!

હું સફરમાં છું અને તું રાહ છે ;
એજ મારી ચાલવાની ચાહ છે.

वो रिश्ते बड़े प्यारे होते है , जिसमे न हक़ , शक , अपना , पराया , दुर , पास , जात , जज़बात ना हो , सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास हो

Read More