દિલ માં કોઈ ની યાદના પગલા રહી ગયા ️....

for my lovely sister 😘😘

#corona #effect #stay home #stay safe☺️👍