અમે છીએ ભારતીય, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત..

અથાગ ‌મહેનત?

આ અદભૂત અંદાજ જીવન નો

ટેણીયો છે અલગ અંદાજમાં ?

epost thumb

વગર કામની મનતરવી નહી???

epost thumb

વાસ્તવિકતામાં જીવો...