શબ્દોના લોકસાહિત્યકાર

લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર એતો ઉછીનો વ્યવહાર છે. 'યુ' એતો કાલ પાછો જરૂર આવશે.

તકતીમાં 'યુ તકદીર જોઈને ઊભો થા,
સમી સંધ્યા ને બનાવ પ્રભાત, તુ ઈશ્વર ને ધડી શકે છે તો એની હામુ લોકો દુનિયા સાથે પણ લડી શકે છે.

Read More

ભ્રહ્મ ના દરબારમાં તારી-મારી મુલાકાત થઈ ગઈ, 'યુહ્રદયગમ્ય નેત્રની એક સવાર થઈ ગઈ, નિર્ણય પર અડગ હતો હું મારા, આતો અહીં આવ્યા પછી તારા-મારી થઈ ગઈ.

Read More

સત્યને શોધવા રખડવુ પડે છે. દુ:ખ તો સામે ચાલીને આવે છે સુખ ને કેમ શોધવૂ પડે છે? 'યુ' અણધારી આફત-મુશીબત તો પડે જ છે, પણ ધાર્યો માનસ કેમ નડે છે ? એ પુછવું છે.

Read More

તારી માંજરી આંખના મોતી મન તણાવે છે, બહુ ઉંડો ઉતરું ને યુ' તારામાં તો
મન તણાવમાં પણ લાવે છે.

યુ' આંખ વગરના લોકોની કિંમત છે, અહીંયા તો દિલ વગરના લોકો બેઠા છે.

'યુ' તો લોગ હમારે ઉપર તજુરબા અપનાલેતે હે, પર હમને આજતક કીસી પે નસીબ નહીં અજમાયા.

કદ્ર કરો તુમ ઉશ ઈન્સાનની જો આપકે ખ્વાબ કો તાજમહલ બના દે, બનાવટ તો સબ મેં હોતી હે, વો કહી આપો ન બના દે.

લાગણી સભર શબ્દ 'પ્રેમ', શા માટે વિખૂટો પડે છે 'કેમ' ?

- યુવી

કિસ્મત ની દોરી તુટી ને ગ્રહ દશા ફાંટાણી, હજી ક્યાં વાયરો આવ્યો હતો કે જ્યોત બુઝાણી, આતો પરિસ્થીતી અનુસાર રહેવું પડે છે, બાકી આપણ ને ક્યાં ખોટ જવાની. - યુવી

Read More