જે તમારું મૌન સાંભરી શકતા નથી તે ક્યારેય તમારા શબ્દો સાંભરી શકતા નથી.....

જનરલી લોકો કહે છે
કે જયારે તમને કોઈ દુઃખ
પહોચાવે
ત્યારે
તમે તમારા *બેસ્ટફ્રેન્ડ*
ના ખભા પર માથું
રાખી રડી શકો છો,
પણ એ લોકોનું શુ
જેમનો "પ્રેમ" અને
*બેસ્ટફ્રેન્ડ* એક જ છે....

Read More

God is great 🙏

Happy Friendship Day to all friends

♥ તારો ચેહરો ♥


તારો ચેહરો ગમ્યા
પછી
બીજો કોઈ
ચેહરો ગમ્યો જ
નથી....!!

એક ચા
અને
એક તું
મારી આ બન્ને
આદત
જિંદગીભર છુટસે
નહી
મારા થી...

એક યાદ લખવી છે....
તને મળવા ની એક આશ લખવી છે.
મળ્યા પછી ની સાંજ લખવી છે.
વરસતા વરસાદ ની એ મોસમ લખવી છે.
તારી સાથે ના
એ સમય વાત લખવી છે.
હા બહુ ખાસ લખવી છે.
મારે એક યાદ લખવી છે...
😊😊

Read More

મોઢા પર જવાબ દેતા તો
અમને પણ આવડે છે..
પણ મારા દિલ ♥
ને કોઈ ના ♥ ને
દુખવતા નથી
આવડતું...

ઘણું છે....
રીસાઈ ગયેલા થોડું માની જાય તો ઘણું છે,
આમ ઝીંદગી માં ઘણું સૂનું છે,
છતાંય મન માં એમ થાય છે
એકવાર એમની સાથે વાત થાય તો ઘણું છે...

Read More