જાત સાથે જાત જોડી જોઉં છું,ને જાત - જાત ના મળે તો રોઉં છું

અસ્પષ્ટ છે કંઈ
આપનું કહેવું
જંગલ ના રાજા
થઇ ગુફા માં જ રહેવું !
ઝલક
#અસ્પષ્ટ

#ગતિ
જે ગતિ થી આવ્યો
તે ગતિ થી જાય છે !
તો પછી જગત માં
જીવ,શાને મુંજાય છે?
ઝલક

#કમી
15 મી ઓગસ્ટે સદા
કમી એમની રહી
કુરબાન થઈ ગયાં
જમી હેમ ની રહી
ઝલક

મેં કર્યા જે ગુનાહ
એમનો હિસાબ છે !
તું ઈશ્વર છે કેટલો ?
હું લખી દઉં કિતાબ દે.
ઝલક

#પૂછપરછ
પૂછપરછ કરવી સારી છે
પણ, શું જવાબ
દેવાની તૈયારી છે ?
ઝલક

આભ માંથી તારા
હજારો ખરે છે પણ !
ઉડતાં જુગનું તને
ખબર ક્યાં પડે છે ?
ઝલક

શું આપ -લે કરવા માં
જરાં વાર લાગી ગઈ !
મારો ભાવ જાગ્યો ને પ્રભુ
તારી ભક્તિ ભાગી ગઈ ?
ઝલક

કોને ખબર છે કઈ ,જગા થી એ આવશે ?
તેથી જ સ્વીકારી લો,જે - જે આવ શે !
ઝલક

ચહેરો છુપાવી ને હજુ
તારું એ બે ડગ ચાલવું
ને એ જ ક્ષણ ધીમે- ધીમે
નભ માં રવિ નું આવવું !
#ચહેરો

#આકૃત્તિ
આકૃતિ ને પ્રકૃતિ એક બને
તો જ સંસ્કૃતિ પરિણમે
ઝલક