હસો, હસાવો અને હસી કાઢો.(જીવન જીવવાનો સરળ મંત્ર કયાંક વાંચેલો)