• એ તરફ ઢોળાવ - કવિ સંમેલન

 • પરીસત - કવિ સંમેલન

 • હું ગુર્જર ભારતવાસી - કવિ સંમેલન

 • Jodhpur Mushayra Hindi Urdu

 • કવિતા કાફે (સાહિત્ય સરિતા)

 • શબનમ ખોજા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • હિરેન ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ભાર્ગવ ઠાકર | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • પ્રણવ પંડ્યા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અનિલ ચાવડા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • નીતીન વડગામા | | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સંજુ વાળા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • મિલિન્દ ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ખલીલ ધનતેજવી । કવિ સંમેલન । દૂરબીન

 • તાહા મન્સૂરી । કવિ સંમેલન । દૂરબીન