• ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • ESCAPE | No Budget Films

 • Friends Forever | Short Film

 • Criminals | Hindi Short Film| SJ Film Factory

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • No. 1. Avinash Verma | Short Film

 • Saavitri | A Musical Gujarati Short Film

 • The Escape | Short Film

 • TIFFIN | What Lies Within

 • Happy Diwali | The Untold Story

 • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • LIFT | Best Gujarati Short Film | SJ Film Factory

 • DOSTAAR | A STORY ABOUT FRIENDSHIP AND BEYOND

 • Taras | Water Crisis

 • BHAGINI | The infinite love

 • Rang - Zindagi ke - The Short film