વધારે તો કાંઈ નહીં કહું પણ મારી લાગણી ને શબ્દોમાં ઉતારવી મને ગમે છે

  • (3)
  • 92
  • (15)
  • 213
  • (3)
  • 86
  • (11)
  • 161
  • (19)
  • 291
  • (21)
  • 425
  • (13)
  • 230
  • (13)
  • 208
  • (31)
  • 425