વધારે તો કાંઈ નહીં કહું પણ મારી લાગણી ને શબ્દોમાં ઉતારવી મને ગમે છે

  • (2)
  • 46
  • (14)
  • 171
  • (2)
  • 74
  • (10)
  • 110
  • (18)
  • 258
  • (20)
  • 368
  • (12)
  • 173
  • (12)
  • 136
  • (29)
  • 391