મિત્રો, હું કિશન દાવડા (કવિ અવકાશ)તમામ વાચકોને અને સાહિત્ય રસિકોને હું મારા શબ્દો દ્વારા સારું વાંચન આપી શકું એવો મારો હંમેશા પ્રયત્ન રહે છે. મને આનંદ છે કે તમે મુજ નાના કલમ પ્રેમીને નિહાળી મને સમ્માનિત કરો છો. મને મારા બે ઉપનામ એક જ દિવસે બે અલગ અલગ મિત્રો એ આપેલા. કવિરાજ અને અવકાશ.

  • 229
  • 518
  • 440
  • 862
  • 2.2k
  • 426
  • (14)
  • 2.4k
  • (15)
  • 2.5k
  • (20)
  • 3k
  • (18)
  • 4.3k