એક પંજાબી છોકરી - 35 Dave Rup દ્વારા Science-Fiction માં ગુજરાતી પીડીએફ