એક મુલાકાત: રૂક્ષ્મણી મંદિરની shriram sejpal દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ