વિસ્તૃતિ - અહા આવ્યું વેકેશન. Hello Sakhiri દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ