શબ્દાવકાશ અંક-6ઃ લેખ-2 Shabdavkash દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ