હોવાપણું અને હોય જ ! Nikhil Shukl દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ