ઉનાળોઃ રૂએ રૂએ રોમાંચનો અનુભવાતો ઉકળાટ JAY MAKWANA દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ