અક્ષરોને થોડું પંપાળું એટલે શબ્દો બની જાય ,શબ્દોને વ્યવસ્થિત એવા ગોઠવું કે મઝાના વાક્યો બની જાય.બસ એ વાક્યો પછી ગદ્ય હોય કે પદ્ય કે પછી કોઈપણ સ્વરૂપમાં હોય વાંચનારના હૃદયમાં સ્થાન પામે એજ તો મારું ધ્યેય છે.

  • (6)
  • 542
  • (22)
  • 1.5k
  • (28)
  • 1.5k
  • (36)
  • 1.2k
  • (45)
  • 2.6k
  • (38)
  • 2.3k
  • (77)
  • 2.5k
  • (77)
  • 2.2k
  • (68)
  • 2.1k
  • (64)
  • 1.1k