અક્ષરોને થોડું પંપાળું એટલે શબ્દો બની જાય ,શબ્દોને વ્યવસ્થિત એવા ગોઠવું કે મઝાના વાક્યો બની જાય.બસ એ વાક્યો પછી ગદ્ય હોય કે પદ્ય કે પછી કોઈપણ સ્વરૂપમાં હોય વાંચનારના હૃદયમાં સ્થાન પામે એજ તો મારું ધ્યેય છે.

  • (22)
  • 2.7k
  • (28)
  • 3.2k
  • (37)
  • 3.5k
  • (45)
  • 8.5k
  • (38)
  • 4.6k
  • (77)
  • 4.2k
  • (77)
  • 3.6k
  • (68)
  • 4k
  • (64)
  • 2.7k
  • (17)
  • 3.4k