भावनांचा डोह होत जाई खोल                        ..... तरीही राहती सदैव अबोल...

    • 1.2k
    • 1.8k