હુ જયશ્રી લોદરીયા માતૃભારતી પ્લેટફોમૅની ખુબ આભારી છુ કે એમના થકી મારુ લેખક બનવાનુ સપનુ સાકાર થયુ.મને વાચવા ને લખવાનુ ખુબ જ ગમે છે.આ એપ દવારા આપણે આપણા વિચારને અભિવ્યકત કરવાનો અવસર મલે છે..ફરીથી ધન્યવાદ સહુનો.