જેમ રેસ માના ઘોડા ને ચાબુક ની લગામ દ્વારા સ્પીડ માં દોડાવવામાં આવે એવી જ સ્પીડે દીમાંગમાં હંમેશા દોડતાં મારા વિચારોને વાચા આપીને હંમેશ ની માટે એને અમર બનાવવા કાગળ પર કંડાર વાની ક્રિયા જ મારું લેખન છે......હૈયાની માલિપા જરા ડોકિયું કરું તો ઊંડે ઊંડે વહી રહેલા ઊર્મિયો ના વેગ જે ક્યારેક વાસ્તવિક હોય , ક્યારેક કલ્પના ના તરંગો હોય તો વળી ક્યારેક વિચારોનું વાવેતર સાથે ચિંતન અને મનન હોય તેને રજુ કરવાનો જ હંમેશા હું પ્રયત્ન કરું છું...... જયેશ ગોળકીયા (B.Pharm)

  • (64)
  • 2.1k
  • (43)
  • 1.8k
  • (52)
  • 1.8k
  • (57)
  • 1.8k
  • (73)
  • 1.8k
  • (71)
  • 1.9k
  • (93)
  • 2.1k
  • (29)
  • 1.6k
  • (55)
  • 1.7k
  • (53)
  • 1.6k