લેખક તો નથી પરંતુ કઈક નવું કરતુ રેહવાની આદત છે.એટલે ઘણું બધું કરી શકું છુ.આજે મેં લાસ્ટ ટાઇપીંગ તથા યુ ટર્ન ઓફ લવ જેવી બે અદ્ભુત વાર્તાઓ લખી છે..

  • (43)
  • 2.4k
  • (51)
  • 2.5k
  • (66)
  • 2.6k
  • (58)
  • 2.6k
  • (58)
  • 2.8k
  • (58)
  • 3k
  • (78)
  • 3.4k
  • (84)
  • 3.6k
  • (113)
  • 4.9k
  • (69)
  • 1.4k