અંતર્મુખી હું માનવી બોલી શક્યો ન કંઈ, મૌન રહીને ઘણુ કહ્યું સમજી શક્યું ન કોઇ

    • 1.2k